REGULAMIN SKLEPU www.dafa.com.pl/sklep

I WSTĘP

Dziękujemy Państwu za wizytę w naszym sklepie on-line.

Regulamin opisuje zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.dafa.com.pl/sklep, zwanego w dalszej części regulaminu „Sklepem” lub „Sklepem Internetowym”.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

Sklep www.dafa.com.pl/sklep jest własnością:

Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad  

ul. Cygana 4

45-131 Opole

NIP: 754-28-66-691

REGON: 16 00 77 323

KRS 0000256832

Zwanego dalej „Stowarzyszeniem”, „Stowarzyszeniem DAFA”.

II . PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY - ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy www.dafa.com.pl/sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.dafa.com.pl/sklep.

2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT i wyrażone są w złotych polskich, chyba że wyraźnie oznaczono inną walutę. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca i obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych pozycji, przeprowadzania i zakończenia akcji promocyjnych bez konieczności powiadamiania o tym fakcie użytkowników strony www.dafa.com.pl/sklep.

4. Zamówienie może złożyć każda osoba, bez konieczności posiadania konta w sklepie. Stowarzyszenie DAFA  zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w przypadkach budzących wątpliwości bądź w sytuacji, kiedy zamówienie zawiera niepełne dane niezbędne do finalizacji zamówienia.

5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.dafa.com.pl/sklep, dokonać wyboru towaru z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru określonych towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 a) przedmiotu zamówienia,

 b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 c) wybranej metody płatności,

 d) wybranego sposobu dostawy,

 e) czasu dostawy.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych.

9. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie wskazanych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

10. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Stowarzyszeniem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu pkt II.

11. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

12. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającym zamówienie, o której mowa powyżej.

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

III.   WYSYŁKA - DOSTAWA

  1.       Przesyłki  realizowane są za pośrednictwem:

Poczty Polskiej  - list zwykły

Poczty Polskiej  - list polecony ekonomiczny

Poczty Polskiej  - list polecony priorytetowy

Poczty Polskiej  - paczka pocztowa ekonomiczna

Poczty Polskiej  - paczka pocztowa priorytetowa

Przesyła kurierska

2. Koszt przesyłki uzależniony jest od wybranej formy dostawy i ustalany jest zgodnie z aktualnym cennikiem firmy kurierskiej lub poczty polskiej.

3. Publikacje zakupione w sklepie www.dafa.com.pl/sklep są starannie zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie wysyłki.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych licząc od chwili:

a. gdy Klient dokonuje płatności przy użyciu serwisu Przelewy24 – otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty,

b. gdy klient wpłaca przelewem na rachunek – zaksięgowania wpłaty na rachunku Stowarzyszenia.

5.   Klient każdorazowo powiadamiany jest o ewentualnych opóźnieniach w dostawie.

IV. PŁATNOŚCI

 

1. Możliwe są trzy sposoby płatności za zakupiony towar:

a. przelewem – na podane poniżej konto :

mBank S.A. 40 1140 1788 0000 5133 1400 1001

Nazwa: Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, ul. Cygana 4, 45-131

b. korzystając z usługi Przelewy24

c. dokonując wpłaty na podane konto bankowe w dowolnej placówce poczty polskiej lub innego banku.

 

2 .W tytule PRZELEWU wymagane jest podanie numeru zamówienia, w przeciwnym przypadku czas oczekiwania na zamówiony towar może ulec przedłużeniu.

 

3. Od chwili złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest uiścić opłatę w ciągu 7 dni roboczych.  W innym przypadku zamówienie zostanie anulowane, a umowa ulega rozwiązaniu. Na prośbę Klienta istnieje możliwość przedłużenia tego okresu. Prośba może być złożona

 

V. TOWARY, REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, INFORMACJE DODATKOWE

1. Wszystkie zdjęcia zamieszczone w sklepie www.dafa.com.pl/sklep są własnością sklepu/Stowarzyszenia DAFA. Zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody Stowarzyszenia DAFA.

2. Towary na stronie www.dafa.com.pl/sklep przedstawiamy zawsze w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej oferowane towary.

W przypadku wykrycia wad towarów przez Klienta,  podlegają one reklamacji. Wadliwy towar należy odesłać na adres: Stowarzyszenie DAFA, ul. Cygana 4, 45-131 Opole wraz z pisemnym oświadczeniem o stwierdzonej wadzie towaru i opisie wady.

3. Stowarzyszenie DAFA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (Art. 22(1) Kodeksu cywilnego, stanowi: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556(1) – 556(3) Kodeksu Cywilnego

4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@dafa.com.pl .

5. Stowarzyszenie DAFA obowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, jednakże ostateczny termin nie przekroczy 30 dni.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Stowarzyszenie niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Niniejsze uprawnienie nie wpływa na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny Stowarzyszenie zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Klient nie będący konsumentem, nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Stowarzyszenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Stowarzyszeniu za nabycie danego towaru.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to obowiązuje wyłącznie Klienta, który jest konsumentem.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany poinformować Stowarzyszenie o swojej decyzji poprzez złożenie na piśmie jednostronnego oświadczenia o odstąpieniu, które zostanie wysłane na adres siedziby Stowarzyszenia:

ul. Cygana 4

45-131 Opole

Tel. 600-482-885

e-mail: biuro@dafa.com.pl

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy należy wysłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenie o odstąpieniu stanowi treść Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. Korzystanie ze wskazanego wzoru nie jest obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracamy wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzymał oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli konsument otrzymał towar w związku z realizacją umowy i korzysta z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do odesłania towaru na adres Stowarzyszenia

Stowarzyszenie DAFA

ul. Cygana 4

45-131 Opole

niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar odesłany zostanie przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 

Klient ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Stowarzyszenie DAFA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Stowarzyszenie DAFA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@dafa.com.pl.

 4. W informacji, o której mowa w ust.3 powyżej Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. Stowarzyszenie DAFA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, z zastrzeżeniem, że ostateczny termin na rozpatrzenie reklamacji nie przekroczy 30 dni.

 

VI.DANE OSOBOWE

1.Stowarzyszenie DAFA jest administratorem danych osobowych Klientów w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (tj. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie DAFA danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Stowarzyszenie danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Stowarzyszenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usunięcia w każdym czasie. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez kontakt ze Stowarzyszeniem DAFA.

4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.

 

VII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.       Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, jak też organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Stowarzyszenie, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
  2.       Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony: www.dafa.com.pl/sklep. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
  •      Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  •      Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu stronywww.dafa.com.pl/sklep
  •      Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta.

Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stowarzyszeniem DAFA a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 101).

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stowarzyszeniem DAFA a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Stowarzyszenia DAFA.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz inne obowiązujące  przepisy prawa polskiego.