I. Ochrona danych osobowych

W ramach funkcjonowania stron  www.dafa.com.pl / www.ksiegarnia.dafa.com.pl (dalej: „Strona”) mogą być przetwarzane, na zasadach określonych niniejszą Polityką Prywatności, dane osobowe Użytkowników. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje.

A. Kto zbiera moje dane osobowe?
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad z siedzibą w Opolu, adres: ul J. Cygana 4, 45-131 Opole, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS: 0000256832, REGON: 160077323, NIP: 7542866691 (dalej: „DAFA”).

B. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania danych osobowych?
Dane są przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania ze Strony.
Ponadto dane Użytkownika mogą być przetwarzane:

 1. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów DAFA (w szczególności takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Strony, poprawa
  jakości świadczonych usług, dopasowanie usług do Użytkownika, ochrona praw i dochodzenie roszczeń, przekazywanie Użytkownikom informacji handlowej, marketing) (art.
  6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. w celu wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 4. w sposób wynikający ze zgody Użytkownika – jeśli Użytkownik podaje dodatkowe dane (art.6 ust. 1 lit. a) RODO).

C. Kto będzie odbiorcą moich danych osobowych?
Możemy udostępnić dane następującym odbiorcom:

 1. naszym podwykonawcom świadczącym usługi pomocnicze, jak w szczególności usługi księgowe, prawne, informatyczne;
 2. podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na mocy przepisów prawa.

D. Jakie dane są przetwarzane?
Użytkownicy Strony pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika będzie zależało czy, kiedy i w jakim zakresie DAFA gromadzić będzie ich dane osobowe.
Gromadzenie danych może wynikać z funkcjonowania plików cookies / technologii kontrolujących ruch lub rejestracji Użytkownika i korzystania z konta Użytkownika na Stronie. W
toku rejestracji, zakres zbieranych danych osobowych jest zależny od wybranej przez Użytkownika funkcjonalności.

„Cookies” i inne technologie kontrolujące ruch
W toku korzystania ze Strony zbieramy dane w zakresie, jaki wynika z korzystania ze Strony
(informacje o dokonywanych czynnościach) poprzez wykorzystanie plików „cookies” oraz innych
technologii służących do kontroli ruchu.

E. Jakie przysługują mi prawa?
Przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
W odniesieniu do danych które są wskazane jako podawane za zgodą Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do wycofania zgody.

F. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
Dane będą przetwarzane przez okres, w którym Użytkownik korzysta ze Strony, oraz przez czas określony przepisami prawa, w tym dla celów podatkowych. Dodatkowo dane będą
przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.

G. Czy jest to konieczne?
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym korzystanie ze Strony. Podanie danych, które są
wskazane jako podawane za zgodą Użytkownika następuje w pełni dobrowolnie i nie uniemożliwia korzystania ze Strony.

II. Cookies
A. Czym są pliki „cookies”?
Przeglądarki internetowe mogą przechowywać pliki tekstowe (ang. „cookies”) na dysku komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Internauta. W plikach „cookies”
zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Zadaniem takich plików jest
zapewnienie poprawnego funkcjonowania witryny oraz usług dostępnych za jej pośrednictwem, w tym szczególnie usług dostępnych po zalogowaniu. Dzięki plikom „cookies”
możliwe jest także monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników na witrynie internetowej.

B. Czy Strona wykorzystuje pliki „cookies”?
Strona wykorzystuje pliki „cookies”. Rozpoczynając korzystanie ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie unikalnych plików „cookies”, które będą zapisywane w pamięci jego
komputera lub innego urządzenia i zagwarantują mu poprawne działanie witryny. Pliki takie mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez
Użytkownika zarówno przez Stronę, jak i systemy innych firm. Pliki „cookies” wykorzystywane przez Stronę gromadzą informacje o Użytkownikach. Informacje
takie gromadzone są wyłącznie w celach statystycznych, marketingowych a także w celu poprawy jakości świadczonych usług i dopasowania usług do Użytkownika.

C. Jakie pliki „cookies” wykorzystuje Strona?
W ramach Strony wykorzystywane są „cookies”:
5. Sesyjne – obecne w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia strony;
6. Stałe – pozostające w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich
ręcznego usunięcia i są generowane lub aktualizowane przy każdorazowej wizycie na
witrynie Platformy.

D. Czy jest to konieczne?
Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików „cookies” w pamięci swojego
urządzenia. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu, która dostępna
jest w każdej przeglądarce internetowej. Warto jednak pamiętać, iż brak akceptacji plików
„cookies” w przeglądarce internetowej może ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić poprawne
korzystanie ze Strony, udostępnianych za jej pośrednictwem usług, jak również innych witryn i
usług udostępnianych poprzez Stronę.
Poniżej znajdują się odnośniki do informacji, w jaki sposób możliwe jest dokonanie zmiany
ustawień obsługi cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

 1. Firefox;
 2. Chrome;
 3. Internet Explorer;
 4. Microsoft Egde;
 5. Opera;
 6. Safari.

III. Inne technologie kontrolujące ruch
W ramach prowadzonych działań DAFA wykorzystywane są następujące technologie:

IV. Media społecznościowe
W ramach Strony wykorzystujemy media społecznościowe na różne sposoby, np. aby
promować i udoskonalać nasze usługi. Na Stronie umieściliśmy wtyczkę (plugin) serwisu
Facebook.
Wtyczka serwisu Facebook Serwis Facebook, należy do Facebook Inc. z siedzibą przy 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczka znajduje się na tzw. „Like-Buton” umożliwiającym polubienie DAFA na Facebooku. Kliknięcie tego łącza spowoduje automatyczne nawiązanie przez przeglądarkę połączenia z serwisem Facebook. Po kliknięciu przycisku „Like-Button”, będąc zalogowanym w serwisie Facebook, możliwe jest połączenie treści DAFA z profilem w serwisie Facebook. Przez to Facebook może przyporządkować wejście na naszą Stronę kontu Facebook. Dalsze
informacje znajdziesz w polityce prywatności serwisu Facebook https://plpl.facebook.com/policy.php.

V. Linki do stron osób trzecich
Na potrzeby Użytkowników umieszczamy na niej łącza (linki) prowadzące do innych witryn. Staramy się skrupulatnie wybierać te witryny, co do których jesteśmy przekonani, że są
przydatne i spełniają wysokie standardy. Tym niemniej nie gwarantujemy standardów każdej witryny internetowej, do której prowadzi łącze ze Strony, ani nie ponosimy odpowiedzialności
za materiały znajdujące się na innych witrynach. Prosimy pamiętać, że witryny internetowe osób trzecich, których łącza (linki) znajdują się na Stronie, mogą zbierać od Użytkowników informacje umożliwiające identyfikację. Sposoby postępowania z informacjami na takich witrynach nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Zalecamy, by Użytkownik po połączeniu się z inną witryną zawsze, przed dobrowolnym przekazaniem informacji umożliwiających identyfikację, zapoznał się z obowiązującą w niej polityką prywatności.

VI. Zagrożenia związane z korzystaniem ze Strony oraz środki techniczne dostępne
Użytkownikom w celu ich zminimalizowania DAFA zapewnia, iż dokłada starań, by dane przekazane przez Użytkowników były gromadzone i przetwarzane z zachowaniem należytej ostrożności, w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa. DAFA wdraża środki mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem. Pomimo podejmowanych wysiłków, korzystanie ze Strony poprzez sieć Internet wiąże się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej. W szczególności zwracamy uwagę na ryzyko związane z:

 1. szkodliwym oprogramowaniem (np. wirusy, malware);
 2. możliwością uzyskania dostępu do danych Użytkownika i danych zawartych na jego koncie
  przez osoby niepowołane;
 3. możliwością wysyłania fałszywych wiadomości lub powstania fałszywych witryn do złudzenia
  przypominających Stronę, służących do wyłudzenia danych Użytkownika;
 4. możliwością przechwytywania danych przepływających w sieci.

Dążąc do zminimalizowania wskazanych wyżej ryzyk, rekomendujemy stosowanie się do zasad
bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu – zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania:

 1. Powinno się korzystać tylko ze zweryfikowanych sieci i urządzeń.
  a. W miarę możliwości Użytkownik powinien korzystać tylko z zaufanych, posiadanych przez niego urządzeń, z zaufanych sieci, oraz unikać sieci publicznych, do których dostęp ma
  wiele osób lub osoby niezidentyfikowane (np. publiczne sieci Wi-Fi);
  b. Rekomenduje się, żeby Użytkownik odpowiednio zabezpieczał urządzenie, z którego korzysta (np. poprzez oprogramowanie antywirusowe, odpowiednio skonfigurowane
  zapory sieciowe), jak i przesył danych za jego pomocą (np. za pomocą usług VPN).
 2. Powinno się otwierać tylko zweryfikowane treści:
  a. W celu bezpiecznego logowania się do Strony należy sprawdzić, czy wywołano właściwy
  adres:
  i. Nie rekomenduje się przechodzenia do logowania Strony z wyników wyszukiwania
  wyszukiwarki internetowej.
  ii. Należy zweryfikować adres Strony i protokół połączenia.
  iii. Rekomenduje się weryfikację, czy przeglądarka internetowa, z której korzysta
  Użytkownik, uznaje połączenie za bezpieczne, czy certyfikat bezpieczeństwa jest
  ważny, i czy wyświetlane przez przeglądarkę informacje o certyfikacie odnoszą się do
  DAFA.
  b. Należy weryfikować źródło otrzymywanych wiadomości i linków oraz adresy, do których
  przesyłane linki faktycznie prowadzą.
  c. Należy zwracać szczególną uwagę na rzetelność linków do logowania, potwierdzenia danych itd., otrzymywanych w wiadomościach e-mail, za pośrednictwem komunikatorów
  itd. DAFA w wiadomościach e-mail nigdy nie prosi o podawanie haseł, loginów i innych informacji tego rodzaju wystarczających do uzyskania kontroli nad kontem, ani nie zamieszcza odnośników do stron wymagających podania takich informacji.
 3. Powinno się korzystać tylko z właściwych narzędzi:
  a. Rekomenduje się korzystanie z oprogramowania (programów, aplikacji itd.) pochodzącego z oficjalnych źródeł. W szczególności dotyczy to przeglądarki
  internetowej, ponieważ jest to podstawowe narzędzie umożliwiające dostęp do Strony.
  b. Należy korzystać z narzędzi zapobiegających działaniu szkodliwego oprogramowania.
  c. Należy aktualizować używane oprogramowanie, zwracając szczególna uwagę na aktualizacje bezpieczeństwa.
  d. Zdecydowanie odradza się używanie nieoficjalnych, niezweryfikowanych narzędzi i kanałów dostępu do określonych treści i usług (szczególnie za pomocą nakładek, pluginów,
  wtyczek).
 4. Powinno się stosować silne i niepowtarzalne hasła.

VII. Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności czy też zasad korzystania ze Strony prosimy kierować na adres biuro@dafa.com.pl.

Jednocześnie we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych będzie możliwy kontakt pod adresem e-mail: biuro@dafa.com.pl.